ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาโท จำนวน 4 ทุน ทุนละ 15,000 บาท
ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ทุน ทันละ 20,000 บาท

คุณสมบัติ
1. เป็นนิสิตที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.50 และต้องได้รับการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
3.มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นต้นแบบที่ดีทั้งในด้านการศึกษาและการดำรงชีวิต
4.เป็นผู้มีจิตอาสา หรือจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม
5.ไม่เคยถูกลงโทษ หรืออยู่ระหว่างการลงโทษทางวินัยนิสิต
6.ไม่เคยได้รีบทุนภูมิพลมาก่อน กรณีอยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นๆ ต้องไม่มีเงื่อนไขการรับทุนซ้ำซ้อนในเวลาเดียวกัน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31ตุลาคม 2561
ติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่งานบัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น2) อาคารราชนครินทร์
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.msu.ac.th

ดาวน์โหลด

grad-fou-1