ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกพร สีแดง และ นางสาวจิตรานุช ศรีชนะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกพร สีแดง และ นางสาวจิตรานุช ศรีชนะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวกนกพร สีแดง และ นางสาวจิตรานุช ศรีชนะ
นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ
จาก Ceballos Research Lab, Native American Research Laboratory (NARL)
University of Arkansas, Fayetteville ประเทศสหรัฐอเมริกา
“Summer 2017 Vietnam Research Activity Research Coordination Network (RCN)”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

โดยเดินทางไปทำวิจัย
ณ Can Tho University, Can Tho City ประเทศเวียดนาม
ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates