การนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 12
วันที่ 21 เมษายน 2562

http://bio.msu.ac.th/bioresearch/

การนำเสนอผลงาน 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย
– พฤกษศาสตร์
– สัตววิทยา
– พันธุศาสตร์
– จุลชีววิทยา
– นิเวศวิทยาและบรรพชีวิน

ส่งบทคัดย่อ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 เมษายน 2562