เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมงาน วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก “พื้นที่ชุ่มน้ำและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” ประจำปี 2562 ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้าง ให้ประชาชนและเยาวชน มีแนวคิดในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำในภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเป็นแบบอุตสาหกรรม มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งคณะวิทยาศาสตร์ได้มอบหมายให้ภาควิชาชีววิทยานำอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยพี่ๆ นิสิต ให้ความรู้แก่น้องๆ ที่มาร่วมงานดังกล่าว