Monthly Archives: กันยายน 2017

ประชาสัมพันธ์โครงการ “การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียน  (PLAGIARISM)”

ประชาสัมพันธ์โครงการ “การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียน (PLAGIARISM)”

ด้วยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีการจัดโครงการ “การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียน  (PLAGIARISM)” เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคการเขียนภาษอังกฤษจากเจ้าของภาษา โดย Dr. Jolyon Dodgson  อาจารย์ชาวอังกฤษ ผู้เชียวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนด้านวิชาการ โดยจะจัด ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาชีววิทยา  SC1-303 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมเข้าร่วมได้ในวันเวลาดังกล่าว Read More »

นิสิตหลักสูตร วท.ม.และ ปร.ด. ชีววิทยา คว้ารางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ในงานมหากรรมการวิจัย มมส. ครั้งที่ 13

นิสิตหลักสูตร วท.ม.และ ปร.ด. ชีววิทยา คว้ารางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ในงานมหากรรมการวิจัย มมส. ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 งานมหกรรมวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 นายบดินทร์ มงคลสิน ดุษฏีบัณฑิต จากหลักสูตร ปร.ด. ชีววิทยา ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาเอก และ นางสาวเบญจวรรณ นาหก ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ในระดับปริญญาโท  ในการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2559 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับ ดุษฏีบัณฑิต และ มหาบัณฑิตทั้งสอง Read More »

โครงการอบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และการงานวิจัย

โครงการอบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และการงานวิจัย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม SC1-200 ภาควิชาชีววิทยาร่วมกับบริษัทเบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ที่ถูกต้องและปลอดภัย แก่นิสิต และบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ เพื่อใช้ ดูแลอุกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 12► ข่าว : ญาณวุฒิ อุทรักษ์ ภาพข่าว: ปิยนุช คะเณมา Read More »

โครงการแนะนำงานวิจัยแก่นิสิต ชั้นปีที่ 3

โครงการแนะนำงานวิจัยแก่นิสิต ชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 16:00 -17:00 น. ณ ห้องเรียนรวม SC1-300 หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการแนะนำ แนะแนว งานวิจัยคณาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา โดยมีนิสิตสาชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3  คณาจารย์ และกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการทำงานวิจัย ในวิชาโครงงานทางชีววิทยา และการให้ข้อมูลการทำสหกิจศึกษา โดยมี อ.ดร. อิสระ ธานี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา และประธานหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยาเป็นประธานกล่าวเปิด และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำสหกิจศึกษา ผศ.ดร. สิริภัค สุรพร เป็นวิทยากรแนะนำงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ข่าว: ญาณวุฒิ อุทรักษ์ ภาพข่าว: ญาณวุฒิ อุทรักษ์ Read More »

พิธีไหว้ครู 2560 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีไหว้ครู 2560 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 15:00-16:00 น.  นิสิต และคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง SC1-300 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ นอบน้อม และความกตัญญู กตเวทิตา ต่อครู และเตรียมตัวรับการสั่งสอนจากครู อาจารย์  โดย อ.ดร. อิสระ ธานี เป็นประธานเปิด กล่าวให้โอวาท แก่นิสิต และ คณาจารย์  ในการนี้ได้ทำพิธีเจิมหนังสือเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิต และครูอาจารย์ 12► ข่าว: ญาณวุฒิ อุทรักษ์ ภาพข่าว :  พยุงศักดิ Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates