Daily Archives: กรกฎาคม 13, 2017

3 หลักสูตร 2 ภาควิชากับ 1ภารกิจ เป้าหมายเดียวกัน ของคณะวิทยาศาสตร์ มมส. ร่วมบริการวิชาการมุ่งเป้าชุมชน อบต. นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

3 หลักสูตร 2 ภาควิชากับ 1ภารกิจ เป้าหมายเดียวกัน ของคณะวิทยาศาสตร์ มมส. ร่วมบริการวิชาการมุ่งเป้าชุมชน อบต. นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที 12 กรกฏาคม 2560 คณาจารย์ และนิสิต หลักสูตรชีววิทยา จุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา และหลักสูตรฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้นำชำชนทั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาภูโดยรองนายกฯ  และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าโพธิ์  ร่วมกับประชาชนในชุมชนกว่า 100 ชีวิต เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการของเสียปศุสัตว์ในชุมชน อบต. นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ณ. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ บ้านเลขที่ 10 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภิบาลชุมชน โดย อาจารย์ ดร. สุจิรา มณีรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา  และเรื่องเทคโนโลยีการผลิตแก๊ซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน โดย อาจารย์ปรีชา ศรีประภาคาร อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์  หลังจากทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งบ่อผลิตแก๊ซชีวภาพจากมูลสัตว์ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ประเภทฟาร์มสาธิต ของนายพีรพล คงแสง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา จากผลการดำเนินการกิจกรรมทำให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และก่อเกิดประโยชน์แก่ชุมชน นอกจากนี้ประชาชนในชุมชนยังได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาล การจัดการขยะที่ดี และการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 12► ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates