Monthly Archives: กรกฎาคม 2017

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความอาลัยในการถึงแก่อนิจกรรมของ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สุขศรีงาม

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความอาลัยในการถึงแก่อนิจกรรมของ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สุขศรีงาม

คณาจารย์ บุคลากร  และศิษย์เก่า ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความอาลัยในการถึงแก่อนิจกรรมของ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สุขศรีงาม  อาจารย์เกษียรอายุราชการประจำภาควิชาชีววิทยา ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 24 กรฏาคม พ.ศ. 2560 โดยมีพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ณ วัดปัจฉิมทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 19:00 น. กำหนดการพระราชทานเพลิง ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 Read More »

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ภาควิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2560  รุ่น มฤคมาศ 11

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ภาควิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2560 รุ่น มฤคมาศ 11

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับภาควิชา รุ่นมฤคมาศ 11 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชา และแนะนำกฏระเบียบ ข้อปฏิบัติ รวมถึงแนวทางในการปรับตัวในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ รองหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ กล่าวต้นรับและกล่าวเปิดโครงการ มีนิสิตชั้นปีที่ 1 ของภาควิชาชีววิทยา ทั้งหลักสูตรชีววิทยา และหลักสูตรจุลชีววิทยา นิสิตชั้นปี่อื่นๆ และคณาจารย์ ภาควิชาชีววิทยาเข้าร่วมโครงการ Read More »

3 หลักสูตร 2 ภาควิชากับ 1ภารกิจ เป้าหมายเดียวกัน ของคณะวิทยาศาสตร์ มมส. ร่วมบริการวิชาการมุ่งเป้าชุมชน อบต. นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

3 หลักสูตร 2 ภาควิชากับ 1ภารกิจ เป้าหมายเดียวกัน ของคณะวิทยาศาสตร์ มมส. ร่วมบริการวิชาการมุ่งเป้าชุมชน อบต. นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที 12 กรกฏาคม 2560 คณาจารย์ และนิสิต หลักสูตรชีววิทยา จุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา และหลักสูตรฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้นำชำชนทั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาภูโดยรองนายกฯ  และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าโพธิ์  ร่วมกับประชาชนในชุมชนกว่า 100 ชีวิต เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการของเสียปศุสัตว์ในชุมชน อบต. นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ณ. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ บ้านเลขที่ 10 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภิบาลชุมชน โดย อาจารย์ ดร. สุจิรา มณีรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา  และเรื่องเทคโนโลยีการผลิตแก๊ซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน โดย อาจารย์ปรีชา ศรีประภาคาร อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์  หลังจากทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งบ่อผลิตแก๊ซชีวภาพจากมูลสัตว์ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ประเภทฟาร์มสาธิต ของนายพีรพล คงแสง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา จากผลการดำเนินการกิจกรรมทำให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และก่อเกิดประโยชน์แก่ชุมชน นอกจากนี้ประชาชนในชุมชนยังได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาล การจัดการขยะที่ดี และการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 12► ... Read More »

จรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมาย

จรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยาบรรณอาจารย์    – คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์    – ข้อบังคับจรรยาบรรณอาจารย์ 1    – ข้อบังคับจรรยาบรรณอาจารย์ 2 จรรยาบรรณสายสนับสนุน     – จรรยาบรรณสายสนับสนุน     – แนวปฏิบัติจรรยาบรรณสายสนับสนุน จรรยาบรรณนักวิจัย – จรรยาบรรณนักวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) – จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ –  ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้าราชการ) –   ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พนักงานมหาวิทยาลัย) กฏหมาย Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates