Your server is running PHP version 5.3.3 but this plugin requires at least PHP 5.4. Please run an upgrade.

Biology MSU Home Page http://bio.msu.ac.th Biology MSU Home Page Thu, 04 Oct 2018 10:23:01 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาได้รับยกย่องให้เป็นอาจารย์ผู้สอนดีเด่น http://bio.msu.ac.th/?p=3578 Thu, 04 Oct 2018 10:23:01 +0000 http://bio.msu.ac.th/?p=3578 ภาควิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ 
ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปดีเด่น
ปีการศึกษา 2560

]]>
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 http://bio.msu.ac.th/?p=3572 Thu, 04 Oct 2018 10:12:08 +0000 http://bio.msu.ac.th/?p=3572

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1) น.ส. ชลธิชา ขุนพรม รางวัลที่ 1 วิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก “พันธุศาสตร์ประชากรและความแปรผันของลักษณะสัณฐานวิทยาในแมลงวันแตง Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) (Diptera: Tephritidae) ในประเทศไทย” (Population genetics and morphological variation in Melon fly, Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) (Diptera: Tephritidae) in Thailand)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล

2) น.ส. ชลลดา ไม้งาม รางวัลที่ 1 วิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท “การหาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดพอลิเเซ็กคาไรด์จากเส้นใยของเห็ด Phellinus linteus (Berk. & M.A. Curtis) Teng ที่เพาะเลี้ยง” (Optimization of the polysaccharide extraction from the cultured mycelium of Phellinus linteus (Berk. & M.A. Curtis) Teng)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา เล้าชาญวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพรัตน์ สีพลไกร

3) น.ส. สุกัญญา นนทะลี รางวัลที่ 2 วิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท “การขยายพันธุ์ว่านเข้าพรรษาและว่านทับทิมสยามเพื่อการอนุรักษ์พืชหายากในประเทศไทย” (In vitro propagation of Globba annamensis Gagnep. and G. siamensis (Hemsl.) Hemsl. for conservation of rare plants in Thailand)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร แสนสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข

]]>
คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 1/2559 http://bio.msu.ac.th/?p=3565 Thu, 04 Oct 2018 09:27:00 +0000 http://bio.msu.ac.th/?p=3565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ ครั้งที่ 1/2559  ณ ลานหน้าตึก SC2 คณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนิสิตได้ร่วมบริจาคโลหิตวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ ในโรงพยาบาลมหาสารคามและโรงพยาบาลใกล้เคียง มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมบริจาคจำนวนมาก

]]>
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน ผู้ประสานงานโครงการ วมว. http://bio.msu.ac.th/?p=3563 Thu, 04 Oct 2018 09:23:21 +0000 http://bio.msu.ac.th/?p=3563 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงาน
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.)
ครั้งที่ 2/2561

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 26 ตุลาคม 2561

Download ]]> ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ งบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 http://bio.msu.ac.th/?p=3560 Thu, 04 Oct 2018 09:20:29 +0000 http://bio.msu.ac.th/?p=3560 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ งบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

ผู้ขอรับทุนต้องดำเนินการและจัดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561

Download ]]> วิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 http://bio.msu.ac.th/?p=3554 Thu, 04 Oct 2018 09:17:29 +0000 http://bio.msu.ac.th/?p=3554 วีดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยในปีนี้มีบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน ได้แก่
1.รองศาสตราจารย์อัมพร อนันต์พินิจวัฒนา (สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์)
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อศักดิ์ โกมาสถิตย์ (สังกัดภาควิชาฟิสิกส์)
3.รองศาสตราจารย์วรรณา กาญจนมยูร (สังกัดภาควิชาเคมี)

]]>
ทุกทิศทั่วไทย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรับปรุงพันธุ์ไหมสายพันธุ์ใหม่ : ช่อง Thai PBS (8 ส.ค. 61) http://bio.msu.ac.th/?p=3551 Thu, 04 Oct 2018 09:16:29 +0000 http://bio.msu.ac.th/?p=3551

รายการ : ทุกทิศทั่วไทย
ตอน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรับปรุงพันธุ์ไหมสายพันธุ์ใหม่
ออกอากาศทาง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
ผลิตรายการโดย : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
วันที่ออกอากาศ : วันที่ 8 สิงหาคม 2561
ขอขอบคุณ : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

]]>
อาจารย์นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ค้นพบ ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมพันธุ์ใหม่ “เหลือง มมส” แข็งแรง เลี้ยงง่าย ให้ผลผลิตสูง http://bio.msu.ac.th/?p=3547 Thu, 04 Oct 2018 08:52:13 +0000 http://bio.msu.ac.th/?p=3547 งานวิจัย “การปรับปรุงพันธุ์ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมรังสีเหลืองพันธุ์ใหม่” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาน วิไล อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ร่วมวิจัยอีก 4 คน ได้แก่ ผศ. ดร. จุฑาพร แสงประจักษ์ นางสาวจุฑารัตน์ จามกระโทก นายวรพจน์ รักสังข์ และนายสุวัฒน์ พรมมา ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์ จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)(สวก.) และศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาน วิไล เปิดเผยว่า ตนและคณะ ดำเนินการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมรังสีเหลืองพันธุ์ใหม่ โดยการผสมข้ามพันธุ์ ระหว่างไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน กับไหมพันธุ์ต่างประเทศ ได้แก่ พันธุ์หัวฝาย (H) และพันธุ์โชวะ (E) ปรับปรุง โดยได้ทำการเลี้ยงทดสอบและผลิตไข่ไหมให้เกษตรกรเลี้ยงเพื่อเป็นการทดสอบ ในพื้นที่อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งผลการทดสอบเลี้ยงไหมกับกลุ่มเกษตรกรพบว่า ได้ผลดีในระดับที่น่าพอใจ เกษตรกรที่ทดสอบเลี้ยงพึงพอใจมากต่อการเลี้ยงไหม เพราะมีจุดเด่นที่แตกต่างกว่าพันธุ์ที่เคยเลี้ยง คือ ปริมาณเส้นไหมที่ได้รับให้ผลผลิตสูง แข็งแรง เลี้ยงง่าย จึงเป็นพันธุ์ไหมที่มีความเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงต่อไป

สำหรับการปรับปรุงพันธุ์ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมรังสีเหลืองพันธุ์ใหม่ โดยการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน 2 สายพันธุ์ได้แก่ พันธุ์หัวฝาย (H) และพันธุ์คอตั้ง (K) กับไหมสายพันธุ์ต่างประเทศ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ KS1 , KS3 ,KS5 และพันธุ์โชวะปรับปรุง (E หรือ S) การศึกษาประกอบด้วย

1) ทดสอบประสิทธิภาพของการให้ลูกผสม จำนวน 6 คู่ผสม (H x E, E x H , KS3 x H, KS3 x K, KS1 x H, KS1 x K และ KS5 x H)
2) เปรียบเทียบพันธุ์ไหม 4 คู่ผสมในท้องถิ่นต่างๆ (E x H , KS3 x H , KS1 x H และ H X E) โดยมีพันธุ์ดอกบัว (UB1 x นางน้อย) เป็นพันธุ์มาตรฐานเปรียบเทียบ
3) ทดสอบไหมพันธุ์ไทยลูกผสมพันธุ์ใหม่ (H x E) ในภาคเกษตรกร จากการศึกษาทำให้ได้ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมรังสีเหลืองพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างใช้ไหมพันธุ์หัวฝายเป็นแม่ ซึ่งหนอนไหมมีลักษณะแต้มลายบนลำตัว เป็นแบบปกติ รังไหมมีลักษณะหัวป้านท้ายแหลม รังสีเหลือง ผสมพันธุ์กับพันธุ์โชวะปรับปรุงเพศผู้ หนอนไหมมีลักษณะขาวปลอดและเลี้ยงง่าย รังไหมกลมรีสีขาว ผลปรากฏได้หนอนไหมลูกผสมพันธุ์ H x E ลำตัวมีลักษณะแต้มลายเป็นแบบปกติ รังไหมมีลักษณะกลมรีสีเหลือง และมีขนาดของรังสม่ำเสมอ ให้ชื่อไหมพันธุ์ใหม่ว่า “เหลือง มมส”

ดังนั้น ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมรังสีเหลืองพันธุ์ใหม่ มีความเหมาะสมที่จะนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง เนื่องจาก แข็งแรง เลี้ยงง่าย ให้ผลผลิตสูง และรังมีคุณภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับไหมพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง ทั่วไปแล้ว รังไหม 1 รัง ได้เส้นไหมยาวประมาณ 700 – 800 เมตร จึงเป็นพันธุ์ไหมที่เหมาะส่งเสริมให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงไหมเชิงอุตสาหกรรมได้โดยเฉพาะในเขตจังหวัดมหาสารคาม

จากความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ไหมจนทำให้ได้ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมรังสีเหลืองพันธุ์ใหม่ ตนเองในฐานะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชื่อว่า อุตสาหกรรมไทย น่าจะหันมาพัฒนาสายพันธุ์และส่งเสริมการใช้เส้นไหมที่เป็นทั้งพันธุ์ไทยพื้นเมือง ที่มีเอกลักษณ์ดั้งเดิมของไหมไทย และการส่งเสริมการใช้เส้นไหมที่มีการพัฒนาจากพันธุ์ไทยที่เป็นลูกผสม ที่จะสามารถให้อุตสาหกรรมไหมไทยมีความเจริญรุดหน้า ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ในอนาคต

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง และศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
Eduzones => http://blog.eduzones.com/jipatar/199087 
mgronline => https://mgronline.com/local/detail/9610000068205
กรุงเทพธุรกิจ => http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/807110

]]>
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 3 http://bio.msu.ac.th/?p=3534 Thu, 04 Oct 2018 08:48:34 +0000 http://bio.msu.ac.th/?p=3534 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ ณ ห้องประชุมนวัตกรรมไหม กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 16.00-19.00 น. โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ โดยวิทยากรที่มีความชำนาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม อาจารย์คณะบัญชีและการจัดการ และคุณฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ในโครงการนี้ฯ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

]]>
European Research Council (ERC) รับสมัครทุนวิจัย http://bio.msu.ac.th/?p=3531 Thu, 04 Oct 2018 08:45:53 +0000 http://bio.msu.ac.th/?p=3531

European Research Council (ERC) Starting Grants – Call Just Opened. ASEAN Researchers Encouraged to Apply

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ Endeavour Leadership Program

รายละเอียดเพิ่มเติม ]]>