Your server is running PHP version 5.3.3 but this plugin requires at least PHP 5.4. Please run an upgrade.

VDO | Biology MSU Home Page
taksim escort sisli escort bodrum escort

VDO

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 1/2559

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ ครั้งที่ 1/2559  ณ ลานหน้าตึก SC2 คณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนิสิตได้ร่วมบริจาคโลหิตวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ ในโรงพยาบาลมหาสารคามและโรงพยาบาลใกล้เคียง มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมบริจาคจำนวนมาก Read More »

วิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

วิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

วีดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในปีนี้มีบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน ได้แก่ 1.รองศาสตราจารย์อัมพร อนันต์พินิจวัฒนา (สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์) 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อศักดิ์ โกมาสถิตย์ (สังกัดภาควิชาฟิสิกส์) 3.รองศาสตราจารย์วรรณา กาญจนมยูร (สังกัดภาควิชาเคมี) Read More »

ทุกทิศทั่วไทย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรับปรุงพันธุ์ไหมสายพันธุ์ใหม่ : ช่อง Thai PBS (8 ส.ค. 61)

ทุกทิศทั่วไทย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรับปรุงพันธุ์ไหมสายพันธุ์ใหม่ : ช่อง Thai PBS (8 ส.ค. 61)

รายการ : ทุกทิศทั่วไทย ตอน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรับปรุงพันธุ์ไหมสายพันธุ์ใหม่ ออกอากาศทาง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ผลิตรายการโดย : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) วันที่ออกอากาศ : วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ขอขอบคุณ : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) Read More »

อาจารย์นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ค้นพบ ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมพันธุ์ใหม่ “เหลือง มมส” แข็งแรง เลี้ยงง่าย ให้ผลผลิตสูง

อาจารย์นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ค้นพบ ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมพันธุ์ใหม่ “เหลือง มมส” แข็งแรง เลี้ยงง่าย ให้ผลผลิตสูง

งานวิจัย “การปรับปรุงพันธุ์ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมรังสีเหลืองพันธุ์ใหม่” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาน วิไล อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ร่วมวิจัยอีก 4 คน ได้แก่ ผศ. ดร. จุฑาพร แสงประจักษ์ นางสาวจุฑารัตน์ จามกระโทก นายวรพจน์ รักสังข์ และนายสุวัฒน์ พรมมา ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์ จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)(สวก.) และศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาน วิไล เปิดเผยว่า ตนและคณะ ดำเนินการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมรังสีเหลืองพันธุ์ใหม่ โดยการผสมข้ามพันธุ์ ระหว่างไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน กับไหมพันธุ์ต่างประเทศ ได้แก่ พันธุ์หัวฝาย (H) และพันธุ์โชวะ (E) ปรับปรุง โดยได้ทำการเลี้ยงทดสอบและผลิตไข่ไหมให้เกษตรกรเลี้ยงเพื่อเป็นการทดสอบ ในพื้นที่อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งผลการทดสอบเลี้ยงไหมกับกลุ่มเกษตรกรพบว่า ได้ผลดีในระดับที่น่าพอใจ เกษตรกรที่ทดสอบเลี้ยงพึงพอใจมากต่อการเลี้ยงไหม เพราะมีจุดเด่นที่แตกต่างกว่าพันธุ์ที่เคยเลี้ยง คือ ปริมาณเส้นไหมที่ได้รับให้ผลผลิตสูง แข็งแรง เลี้ยงง่าย จึงเป็นพันธุ์ไหมที่มีความเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงต่อไป สำหรับการปรับปรุงพันธุ์ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมรังสีเหลืองพันธุ์ใหม่ โดยการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน 2 สายพันธุ์ได้แก่ ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates