ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมอบรมและปฏิบัติการการใช้เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมอบรมและปฏิบัติการการใช้เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ

ภาควิชาชีววิทยา ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมอบรมและปฏิบัติการการใช้เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ ในวันที่ 9 กันยายน 2559  ณ ห้อง SC1-200 ดังกำหนดการ   กำหนดการ โครงการ อบรมและปฏิบัติการการใช้เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ วันที่ 9 กันยายน 2559     เวลา 8.00-8.30 น.                 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ กล่าวรายงานการจัดโครงการและกล่าวเปิด เวลา 08.30-10.30 น.              อบรม หลักพื้นฐานของการทำแห้งแบบเยือกแข็ง โดย วิทยากรจากบริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด เวลา 10.30.- 11.00 น.            พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 11.00 -12.00 น.             ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ   รอบที่  1 เวลา 12.00 -13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00-14.00 น.              ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ รอบที่   ... Read More »

เรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิตที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

เรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิตที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

เรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิตที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดย :  Professor Emeritus Hitoshi IDA, Ph.D. School of Marine Biosciences, Kitasato University,  Tokyo, Japan   วันที่ 24 สิงหาคม 2559     เวลา 14:00-15:00 น ณ ห้อง SC1-312 เรื่อง Introduction to the deep water ecosystem : Sea floor communities of Myojin Sea Mount and Nikko Sea Mount   วันที่ 25 สิงหาคม 2559  เวลา 13:00-14:00 น ณ ห้อง SC1-212 เรื่อง: ... Read More »

ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับ Miss Universe Thailand 2016 นางสาวชลิตา ส่วนเสน่ห์

ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับ Miss Universe Thailand 2016 นางสาวชลิตา ส่วนเสน่ห์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับ นางสาวชลิตา ส่วนเสน่ห์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับเลือกเป็น Miss Universe Thailand 2016 และเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวด -Miss Universe  2016 ต่อไป             Read More »

สัมมนาพิเศษ เรื่องการสังเคราะห์ยีน (Gene synthesis) การหาลำดับเบส (Sequencing) และเทคนิคด้านชีวโมเลกุลกับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยปัจจุบัน

เรียน คณาจารย์ และผู้สนใจทุกท่าน ด้วยภาควิชาชีววิทยาร่วมกับบริษัทกิบไทย จำกัด จะจัดสัมมนาพิเศษ เรื่องการสังเคราะห์ยีน (Gene synthesis) การหาลำดับเบส (Sequencing) และเทคนิคด้านชีวโมเลกุลกับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยปัจจุบัน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ. ห้องประชุมภาควิชาชีววิทยา ตึก SC1 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ประกาศ : รศ.ดร. อภิเดช แสงดี รายละเอียดการสัมมนาตามเอกสารแนบ : http://202.28.32.130/project/data/file_document/110312.pdf Read More »

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตภาควิชาชีววิทยา ทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ภาควิชาชีววิทยา

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตภาควิชาชีววิทยา ทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ภาควิชาชีววิทยา

      ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิตภาควิชาชีววิทยา ทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้อง SC๑-๓๐๐ ตั้งแต่เวลา ๑๕:๓๐-๑๗:๓๐ น. โดยมีกำหนดการดังนี้ ๑๕:๓๐ – ๑๕:๔๕ น. ลงทะเบียน ๑๕:๔๕ – ๑๕:๕๐ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียน ๑๕:๕๐ – ๑๖:๐๐ น. นิสิตกล่าวค าบูชาครู ๑๖:๐๐ – ๑๖:๕๐ น. นิสิตถือพานและกรวยดอกไม้ไหว้ครู ๑๖:๕๐ – ๑๗:๐๐ น. ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท ๑๗:๐๐ – ๑๗:๒๐ น. มอบทุนการศึกษา ๑๗:๒๐ – ๑๗:๓๐ น. พี่พบน้อง ดาวโหลดกำหนดการ Read More »

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ประจำเดือน มกราคม 2558 จำนวน 2 ท่านได้แก่ 1. ผศ.ดร. พนิดา เล้าชาญวุฒิ (ภาควิชาชีววิทยา) 2. ผศ.ดร.ขวัญฤทัย วงศาพรม (ภาควิชาฟิสิกส์) แหล่งข่าว: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates