ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่งานราชการ (ก.พ. ภาค ก) ติวฟรี!!!

ขอเชิญนิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่งานราชการ (ก.พ. ภาค ก) ติวฟรี!!!

ขอเชิญนิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่งานราชการ (ก.พ. ภาค ก) ติวฟรี!!! ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 * ลงทะเบียนได้ที่ http://acad.msu.ac.th/cscg… See More — with สัมพันธ์ ฤทธิเดช, ทิพวรรณ เจริญศักดิ์, Kwuantida DJkwuan Chaisila, Chonlatee Photong, Preecha Prathepha, สุนทร เดชชัย and เรียนต่อ มมส Mahasarakham university. Read More »

ขอเชิญร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4   ประจำปีการศึกษา2559

ขอเชิญร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4 ประจำปีการศึกษา2559

ขอเชิญร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4  ชีววิทยา ประจำปีการศึกษา2559 ศิษย์เก่าที่สนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เพื่อเป็นแนวทางในการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน ในวันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ห้อง SC1-100 ตั้งแต่เวลา 08:00-12:00 น. Read More »

ห้องปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป้าหมาย NANOTEC สวทช. รับสมัครผู้ช่วยวิจัยแบบพนักงานโครงการ

ประกาศรับสมัคร ……. ห้องปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป้าหมาย NANOTEC สวทช. รับสมัครผู้ช่วยวิจัยแบบพนักงานโครงการ ตำแหน่ง: ผู้ช่วยวิจัย (พนักงานโครงการ) เพศ: ไม่ระบุ อัตรา: 3 คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา: ปริญญาโท สาขาวิชา: ชีวเคมี เคมี วัสดุศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาภูมิคุ้มกัน วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์วิจัยหรือความสนใจที่เกี่ยวข้อง: Diagnostics, Biosensor, Immunology, Pharmaceutical sciences, Medical & Health sciences, Nanoparticle technology (Synthesis, characterizations and surface functionalization, nanoparticle-antibody conjugation) เงินเดือน: 19,000-23,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน: สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี Read More »

ด่วนที่สุด! มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท-ป. เอก ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด! มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท-ป. เอก ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด! คณะวิทยาศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท-ป. เอก ประจำปี 2560 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2560 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-943749 email: escmu2@gmail.com   Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Multivariate Statistic in R for Ecologist and Evolutionary Biologist

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Multivariate Statistic in R for Ecologist and Evolutionary Biologist

ด้วยทางหลักสูตรบรรพชีวินวิทยา (นานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุน PHC ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกอ. ของไทยและฝรั่งเศส ระหว่างปี 2016-2017 ซึ่งในปีนี้ทางหลักสูตรได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และศูนย์บรรพชีวิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Multivariate Statistic in R for Ecologist and Evolutionary Biologist; R : An Introduction  and Analysis Ecological community trophic web in R โดยผู้เชี่ยวชาญ Assoc Prof Dr Julien CLAUDE  จาก Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier, FRANCE  เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติการ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  (สำหรับบุคคลภายนอกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ในการอบรมครังนี้เน้นการวิเคราะห์ในส่วนของ Ecological communities trophic webs ด้วยโปรแกรม ... Read More »

ประชาสัมพันธ์งาน 10th MSU Bio Research

ประชาสัมพันธ์งาน 10th MSU Bio Research

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในงานนำเสนอผลงานของนิสิตและคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา 10th MSU Bio Research  ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง SC1-200 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา Senior Project 2 ขอให้จัดส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 ก่อน 12.00 น. โดยสามารถส่งบทคัดย่อตามรูปแบบของเอกสารมายัง อ.ขนิษฐา สมตระกูล ที่อีเมลล์ :skhanitta@hotmail.com สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ส่งบทคัดย่อ ข้อกำหนดรูปแบบ และขนาดของโปสตร์ ตามลิงค์ข้างล่างนี้ Download แบบฟอร์ม   Read More »

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมอบรมและปฏิบัติการการใช้เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมอบรมและปฏิบัติการการใช้เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ

ภาควิชาชีววิทยา ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมอบรมและปฏิบัติการการใช้เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ ในวันที่ 9 กันยายน 2559  ณ ห้อง SC1-200 ดังกำหนดการ   กำหนดการ โครงการ อบรมและปฏิบัติการการใช้เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ วันที่ 9 กันยายน 2559     เวลา 8.00-8.30 น.                 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ กล่าวรายงานการจัดโครงการและกล่าวเปิด เวลา 08.30-10.30 น.              อบรม หลักพื้นฐานของการทำแห้งแบบเยือกแข็ง โดย วิทยากรจากบริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด เวลา 10.30.- 11.00 น.            พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 11.00 -12.00 น.             ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ   รอบที่  1 เวลา 12.00 -13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00-14.00 น.              ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ รอบที่   ... Read More »

เรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิตที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

เรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิตที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

เรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิตที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดย :  Professor Emeritus Hitoshi IDA, Ph.D. School of Marine Biosciences, Kitasato University,  Tokyo, Japan   วันที่ 24 สิงหาคม 2559     เวลา 14:00-15:00 น ณ ห้อง SC1-312 เรื่อง Introduction to the deep water ecosystem : Sea floor communities of Myojin Sea Mount and Nikko Sea Mount   วันที่ 25 สิงหาคม 2559  เวลา 13:00-14:00 น ณ ห้อง SC1-212 เรื่อง: ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates