ผู้มีผลงานดีเด่นประเภทศิษย์เก่า

นิสิตหลักสูตร วท.ม.และ ปร.ด. ชีววิทยา คว้ารางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ในงานมหากรรมการวิจัย มมส. ครั้งที่ 13

นิสิตหลักสูตร วท.ม.และ ปร.ด. ชีววิทยา คว้ารางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ในงานมหากรรมการวิจัย มมส. ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 งานมหกรรมวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 นายบดินทร์ มงคลสิน ดุษฏีบัณฑิต จากหลักสูตร ปร.ด. ชีววิทยา ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาเอก และ นางสาวเบญจวรรณ นาหก ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ในระดับปริญญาโท  ในการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2559 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับ ดุษฏีบัณฑิต และ มหาบัณฑิตทั้งสอง Read More »

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ของยกย่องเชิดชู นายจักรกฤ นายจักรกฤษณ์  เหวชัยภูมิ นิสิตผู้มีผลงานดีดีเด่น

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ของยกย่องเชิดชู นายจักรกฤ นายจักรกฤษณ์ เหวชัยภูมิ นิสิตผู้มีผลงานดีดีเด่น

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ของยกย่องเชิดชู นายจักรกฤ นายจักรกฤษณ์  เหวชัยภูมิ ศิษเก่าผู้มีผลงานดีเด่น โดย ด้รับรางวัลผลงานการนำเสนอผลงานดีเด่น Best Poster Presentation  ในงาน นำเสนอผลงาน RGJ Seminar Series 116  ระหว่างวันที่ 9-16 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น           Read More »

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ชีววิทยา ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี ที่ได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ชีววิทยา ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี ที่ได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ชีววิทยา ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี ที่ได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา Read More »

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้พัฒนาโครงการ T-VER  จาก อบก.

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้พัฒนาโครงการ T-VER จาก อบก.

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามหาสารคาม ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับ อ.ดร. ญาณวุฒิ อุทรักษ์ และทีมงานวิจัยโครงการคาร์บอนเครดิต ภาคป่าไม้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้พัฒนาโครงการการกักเก็บและการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสวนผลไม้ กลุ่มเกษตกรบ้านโนนหัวช้าง จังหวัดสกลนคร จากองการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.     ภาพข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 Read More »

ขอชื่นชมในผลงานการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของอาจารย์ศิษย์เก่า

ขอแสดงความชื่นชมในผลงานของอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาที่สร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์ โดยค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก และมีศิษย์เก่า ภาควิชาชีววิทยา มมส. ที่สร้างการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล ผู้ค้นพบและตั้งชื่อแก่แมลงริ้นดำ ชนิดใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ ผู้ค้นพบและตั้งชื่อหอยทากบอกชนิดใหม่ ดังรายละเอียด แหล่งข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ Read More »

อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (ซึ่งเป็นศิษย์เก่า) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลด้านงานวิจัยจากการประชุม HERP Congress III

   เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย แห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดการประชุมวิชาการการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 The Third Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS III) ขึ้น โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่งซึ่งอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ซึ่งเป็นศิษย์เก่าจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. อาจารย์ ดร. อุทุมพร ดีศรี ได้รับรางวัลวิจัยดีมากแบบบรรยาย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ ได้รับรางวัลวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates