ผู้มีผลงานดีเด่นประเภทอาจารย์

หน่วยปฏิบัติการวิจัยอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการประยุกต์ในโอกาสได้รับรางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

หน่วยปฏิบัติการวิจัยอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการประยุกต์ในโอกาสได้รับรางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการประยุกต์ในโอกาสได้รับรางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์  ประจำปี 2560 ในงานสัปดาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560  ในการนี้ ผศ.ดร. ปิยะพร แสนสุข เป็นผู้แทนหน่วยฯรับรางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาชีววิทยา ขอขอบคุณบุคลากรและสมาชิกหน่วยวิจัย ที่ทุ่มเทแรงกาย และสติปัญญา เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน อย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลในครังนี้ Read More »

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รศ. ดร. ไพโรจน์ ประมวล ในการได้รับรางวัล รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในงาน HERP CONGRES V

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รศ. ดร. ไพโรจน์ ประมวล ในการได้รับรางวัล รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในงาน HERP CONGRES V

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับ รองศาสตร์จารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นมาก ในงานโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่5 (HERP CONGRES V ) ณ จังหวัดอุดรธานี   Read More »

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้พัฒนาโครงการ T-VER  จาก อบก.

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้พัฒนาโครงการ T-VER จาก อบก.

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามหาสารคาม ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับ อ.ดร. ญาณวุฒิ อุทรักษ์ และทีมงานวิจัยโครงการคาร์บอนเครดิต ภาคป่าไม้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้พัฒนาโครงการการกักเก็บและการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสวนผลไม้ กลุ่มเกษตกรบ้านโนนหัวช้าง จังหวัดสกลนคร จากองการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.     ภาพข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 Read More »

ขอแสดงความชื่นชมยินดีนักวิจัยดีเด่นและหน่วยวิจัยดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความชื่นชมยินดีนักวิจัยดีเด่นและหน่วยวิจัยดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อ.ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ  ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 และหน่วยปฏิบัติการวิจัยอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการประยุกต์ ได้รับรางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปี 2559 [Show slideshow]   Read More »

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูวดล โกมณเฑียร

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูวดล โกมณเฑียร

ภาควิชาชีววิวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความชื่นชมยินดี ในการรับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูวดล โกมณเฑียร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา Read More »

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (The Fourth Higher Education Research Promotion Congress; HERP CONGRESS IV)

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (The Fourth Higher Education Research Promotion Congress; HERP CONGRESS IV)

                  เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บังอร กองอิ้ม อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (The Fourth Higher Education Research Promotion Congress; HERP CONGRESS IV) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมกว่า 70 แห่ง   แหล่งข่าว: คณะวิทยาศาสตร์ Read More »

รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บังอร กองอิ้ม และ อาจารย์ ดร. ปิยธิดา พิมพ์วิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา หนึ่งในทีมวิจัยเรื่อง ซิสเทมาติคส์และชีวภูมิศาสตร์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน (หอยทาก กิ้งกือ ตะขาบ และไส้เดือนดิน) ได้รับเลือกเป็นผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่ง สกว. ได้แบ่งผลงานวิจัยเด่นออกเป็นด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชนและพื้นที่ และด้านวิชาการ ทั้งนี้ผลงานวิจัยเด่นที่ได้รับในครั้งนี้จัดเป็นผลงานวิจัยเด่นด้านวิชาการ  แหล่งข่าว: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม               c       c Read More »

ขอชื่นชมในผลงานการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของอาจารย์ศิษย์เก่า

ขอแสดงความชื่นชมในผลงานของอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาที่สร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์ โดยค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก และมีศิษย์เก่า ภาควิชาชีววิทยา มมส. ที่สร้างการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล ผู้ค้นพบและตั้งชื่อแก่แมลงริ้นดำ ชนิดใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ ผู้ค้นพบและตั้งชื่อหอยทากบอกชนิดใหม่ ดังรายละเอียด แหล่งข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ Read More »

อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (ซึ่งเป็นศิษย์เก่า) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลด้านงานวิจัยจากการประชุม HERP Congress III

   เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย แห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดการประชุมวิชาการการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 The Third Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS III) ขึ้น โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่งซึ่งอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ซึ่งเป็นศิษย์เก่าจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. อาจารย์ ดร. อุทุมพร ดีศรี ได้รับรางวัลวิจัยดีมากแบบบรรยาย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ ได้รับรางวัลวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates