เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น

นิสิตหลักสูตร วท.ม.และ ปร.ด. ชีววิทยา คว้ารางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ในงานมหากรรมการวิจัย มมส. ครั้งที่ 13

นิสิตหลักสูตร วท.ม.และ ปร.ด. ชีววิทยา คว้ารางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ในงานมหากรรมการวิจัย มมส. ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 งานมหกรรมวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 นายบดินทร์ มงคลสิน ดุษฏีบัณฑิต จากหลักสูตร ปร.ด. ชีววิทยา ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาเอก และ นางสาวเบญจวรรณ นาหก ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ในระดับปริญญาโท  ในการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2559 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับ ดุษฏีบัณฑิต และ มหาบัณฑิตทั้งสอง Read More »

หน่วยปฏิบัติการวิจัยอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการประยุกต์ในโอกาสได้รับรางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

หน่วยปฏิบัติการวิจัยอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการประยุกต์ในโอกาสได้รับรางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการประยุกต์ในโอกาสได้รับรางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์  ประจำปี 2560 ในงานสัปดาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560  ในการนี้ ผศ.ดร. ปิยะพร แสนสุข เป็นผู้แทนหน่วยฯรับรางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาชีววิทยา ขอขอบคุณบุคลากรและสมาชิกหน่วยวิจัย ที่ทุ่มเทแรงกาย และสติปัญญา เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน อย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลในครังนี้ Read More »

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนิสิต สาขาจุลชีววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนิสิต สาขาจุลชีววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดผลิตภัณฑ์จากแมลง ภายใต้โครงการ ค่ายเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหาร ครัวแมลง แจมครัวโลก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกพร สีแดง และ นางสาวจิตรานุช ศรีชนะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกพร สีแดง และ นางสาวจิตรานุช ศรีชนะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกพร สีแดง และ นางสาวจิตรานุช ศรีชนะ นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ จาก Ceballos Research Lab, Native American Research Laboratory (NARL) University of Arkansas, Fayetteville ประเทศสหรัฐอเมริกา “Summer 2017 – Vietnam Research Activity Research Coordination Network (RCN)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย โดยเดินทางไปทำวิจัย ณ Can Tho University, Can Tho City ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2560 Read More »

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ของยกย่องเชิดชู นายจักรกฤ นายจักรกฤษณ์  เหวชัยภูมิ นิสิตผู้มีผลงานดีดีเด่น

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ของยกย่องเชิดชู นายจักรกฤ นายจักรกฤษณ์ เหวชัยภูมิ นิสิตผู้มีผลงานดีดีเด่น

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ของยกย่องเชิดชู นายจักรกฤ นายจักรกฤษณ์  เหวชัยภูมิ ศิษเก่าผู้มีผลงานดีเด่น โดย ด้รับรางวัลผลงานการนำเสนอผลงานดีเด่น Best Poster Presentation  ในงาน นำเสนอผลงาน RGJ Seminar Series 116  ระหว่างวันที่ 9-16 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น           Read More »

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รศ. ดร. ไพโรจน์ ประมวล ในการได้รับรางวัล รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในงาน HERP CONGRES V

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รศ. ดร. ไพโรจน์ ประมวล ในการได้รับรางวัล รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในงาน HERP CONGRES V

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับ รองศาสตร์จารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นมาก ในงานโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่5 (HERP CONGRES V ) ณ จังหวัดอุดรธานี   Read More »

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ชีววิทยา ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี ที่ได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ชีววิทยา ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี ที่ได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ชีววิทยา ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี ที่ได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา Read More »

ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับนิสิตสาขาชีววิทยาผู้มีผลการเรียนระดับดีเด่น ประจำปี 2559

ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับนิสิตสาขาชีววิทยาผู้มีผลการเรียนระดับดีเด่น ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นายเจตพินิจ ธรรมเกตุ นิสิตสาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ได้เข้ารับมอบเกียรติบัติผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2559 ซึ่งได้รับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในพิธีไหว้ครู จาก ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับผู้ได้รับการเชิดชูเกียรดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย ภาพข่าว/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง/ ญาณวุฒิ อุทรักษ์ Read More »

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้พัฒนาโครงการ T-VER  จาก อบก.

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้พัฒนาโครงการ T-VER จาก อบก.

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามหาสารคาม ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับ อ.ดร. ญาณวุฒิ อุทรักษ์ และทีมงานวิจัยโครงการคาร์บอนเครดิต ภาคป่าไม้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้พัฒนาโครงการการกักเก็บและการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสวนผลไม้ กลุ่มเกษตกรบ้านโนนหัวช้าง จังหวัดสกลนคร จากองการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.     ภาพข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 Read More »

ขอแสดงความชื่นชมยินดีนักวิจัยดีเด่นและหน่วยวิจัยดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความชื่นชมยินดีนักวิจัยดีเด่นและหน่วยวิจัยดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อ.ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ  ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 และหน่วยปฏิบัติการวิจัยอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการประยุกต์ ได้รับรางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปี 2559 [Show slideshow]   Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates