ข่าวกิจกรรม

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องแมลงริ้นดำแห่งภูมิภาคเอเชีย       (The 1st Asian Simuliidae Symposium)

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องแมลงริ้นดำแห่งภูมิภาคเอเชีย (The 1st Asian Simuliidae Symposium)

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องแมลงริ้นดำแห่งภูมิภาคเอเชีย (The 1st Asian Simuliidae Symposium) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ประสานงานโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของแมลงริ้นดำ ในเขตภูมิภาคเอเชีย และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยในระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นเวทีให้ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักวิจัย ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยแมลงริ้นดำและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความหลาก หลายทางชีวภาพในประเทศไทยและต่างประเทศ งานประชุมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [Show slideshow] 123491011► แหล่งข่าว: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกงาน ปี 2559

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกงาน ปี 2559

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 อ.ดร. อิสระ ธานี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกงาน ปี 2559 ณ ห้องประชุม SC1-200 เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่จะออกรับการฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานภายนอกได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ ปรับตัว และเข้าใจมารยาท แนวทางการปฏิบัติตัวในหน่วยงานต่างๆ และความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นทที่ต้องใช้ในการฝึกประสบการณ์โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. สิริภัค สุรพร และ อาจารย์ ดร. เอกพจน์ ศรีฟ้า เป็นวิทยากร โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 3 นิสิตที่สนใจ และคณาจารย์ในภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมโครงการ Read More »

กิจกรรมโครงการผู้บริหารภาควิชาฯ และกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พบนิสิต

กิจกรรมโครงการผู้บริหารภาควิชาฯ และกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พบนิสิต

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 18:30-20:30 น.  ณ ห้อง  SC1-300 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจร่วมกันภายในองค์กร ทั้งระหว่างนิสิตกับอาจารย์ และระหว่างบุคคลากรกับบุคคลากร โดยภาควิชาได้จัดโครงการผู้บริหารภาควิชาชีววิทยาพบนิสิต โครงการกรรมการบริหารหลักสูตรพบนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการแนะแนวการทำวิจัยสำหรับนิสิต วท.บ. ชีววิทยา ชั้นปีที่ 2   ภายหลังจาก ดร. อิสระ ธานี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา และประธานหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา ได้กล่าวเปิดและแนะนำคณะกรรมการบริหารภาควิชา และกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ได้แถลงนโยบาย พร้อมตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะ ในด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการภาควิชาฯ หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตทั้ง  4 ชั้นปีโดย ผศ.ดร. สุมาลี ชูกำแพง   และกิจกรรแนะแนวทางทำวิจัยแก่นิสิต ชั้นปีที่ 2  โดย ผศ.ดร. สิริภัค สุระพร  การจัดโครงการครั้งนี้มีนิสิตในหลักสูตร วท.บ ชีววิทยา ... Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บริหารภาควิชาชีววิทยาพบนิสิต และโครงการกรรมการบริหารหลักสูตรและ อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตในหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บริหารภาควิชาชีววิทยาพบนิสิต และโครงการกรรมการบริหารหลักสูตรและ อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตในหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ขอเชิญนิสิต ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการผู้บริหารภาควิชาชีววิทยาพบนิสิต และโครงการกรรมการบริหารหลักสูตรและ อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตในหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โครงการแนะแนวการทำวิจัยสำหรับนิสิตในหลักสูตร วท.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มีนาคม 2559เวลา 18.30-20.30 ณ ห้อง SC1- 300 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 [Show slideshow] Read More »

กิจกรรมไหว้ครู ภาควิชาชีววิทยา ประจำปี 58

กิจกรรมไหว้ครู ภาควิชาชีววิทยา ประจำปี 58

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ดร. ภูวดล โกมณเฑียร หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาสแก่นิสิต เนื่องในพิธีไหว้ครูภาควิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2558  ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้นิสิตได้รำลึก ถึงพระคุณของครู และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ แก่นิสิตและอาจารย์ ทั้งยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย มีนิสิตภาควิชาชีววิทยาทุกชั้นปี และคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างถ้วนหน้า   Read More »

นิสิตภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ รับประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

นิสิตภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ รับประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

           เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 นายเจตนิพิฐ ธรรมเกตุ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้มอบเกียรติบัตร โดย นายเจตนิพิฐ ธรรมเกตุ เป็นนิสิตผู้มีผลการเรียน เกรดเฉลี่ย 3.91 ทั้งนี้ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนิสิตดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องสืบไป แหล่งข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More »

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ประจำเดือน มกราคม 2558 จำนวน 2 ท่านได้แก่ 1. ผศ.ดร. พนิดา เล้าชาญวุฒิ (ภาควิชาชีววิทยา) 2. ผศ.ดร.ขวัญฤทัย วงศาพรม (ภาควิชาฟิสิกส์) แหล่งข่าว: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates