ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และการงานวิจัย

โครงการอบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และการงานวิจัย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม SC1-200 ภาควิชาชีววิทยาร่วมกับบริษัทเบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ที่ถูกต้องและปลอดภัย แก่นิสิต และบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ เพื่อใช้ ดูแลอุกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 12► ข่าว : ญาณวุฒิ อุทรักษ์ ภาพข่าว: ปิยนุช คะเณมา Read More »

โครงการแนะนำงานวิจัยแก่นิสิต ชั้นปีที่ 3

โครงการแนะนำงานวิจัยแก่นิสิต ชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 16:00 -17:00 น. ณ ห้องเรียนรวม SC1-300 หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการแนะนำ แนะแนว งานวิจัยคณาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา โดยมีนิสิตสาชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3  คณาจารย์ และกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการทำงานวิจัย ในวิชาโครงงานทางชีววิทยา และการให้ข้อมูลการทำสหกิจศึกษา โดยมี อ.ดร. อิสระ ธานี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา และประธานหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยาเป็นประธานกล่าวเปิด และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำสหกิจศึกษา ผศ.ดร. สิริภัค สุรพร เป็นวิทยากรแนะนำงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ข่าว: ญาณวุฒิ อุทรักษ์ ภาพข่าว: ญาณวุฒิ อุทรักษ์ Read More »

พิธีไหว้ครู 2560 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีไหว้ครู 2560 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 15:00-16:00 น.  นิสิต และคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง SC1-300 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ นอบน้อม และความกตัญญู กตเวทิตา ต่อครู และเตรียมตัวรับการสั่งสอนจากครู อาจารย์  โดย อ.ดร. อิสระ ธานี เป็นประธานเปิด กล่าวให้โอวาท แก่นิสิต และ คณาจารย์  ในการนี้ได้ทำพิธีเจิมหนังสือเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิต และครูอาจารย์ 12► ข่าว: ญาณวุฒิ อุทรักษ์ ภาพข่าว :  พยุงศักดิ Read More »

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ภาควิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2560  รุ่น มฤคมาศ 11

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ภาควิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2560 รุ่น มฤคมาศ 11

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับภาควิชา รุ่นมฤคมาศ 11 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชา และแนะนำกฏระเบียบ ข้อปฏิบัติ รวมถึงแนวทางในการปรับตัวในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ รองหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ กล่าวต้นรับและกล่าวเปิดโครงการ มีนิสิตชั้นปีที่ 1 ของภาควิชาชีววิทยา ทั้งหลักสูตรชีววิทยา และหลักสูตรจุลชีววิทยา นิสิตชั้นปี่อื่นๆ และคณาจารย์ ภาควิชาชีววิทยาเข้าร่วมโครงการ Read More »

3 หลักสูตร 2 ภาควิชากับ 1ภารกิจ เป้าหมายเดียวกัน ของคณะวิทยาศาสตร์ มมส. ร่วมบริการวิชาการมุ่งเป้าชุมชน อบต. นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

3 หลักสูตร 2 ภาควิชากับ 1ภารกิจ เป้าหมายเดียวกัน ของคณะวิทยาศาสตร์ มมส. ร่วมบริการวิชาการมุ่งเป้าชุมชน อบต. นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที 12 กรกฏาคม 2560 คณาจารย์ และนิสิต หลักสูตรชีววิทยา จุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา และหลักสูตรฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้นำชำชนทั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาภูโดยรองนายกฯ  และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าโพธิ์  ร่วมกับประชาชนในชุมชนกว่า 100 ชีวิต เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการของเสียปศุสัตว์ในชุมชน อบต. นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ณ. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ บ้านเลขที่ 10 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภิบาลชุมชน โดย อาจารย์ ดร. สุจิรา มณีรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา  และเรื่องเทคโนโลยีการผลิตแก๊ซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน โดย อาจารย์ปรีชา ศรีประภาคาร อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์  หลังจากทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งบ่อผลิตแก๊ซชีวภาพจากมูลสัตว์ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ประเภทฟาร์มสาธิต ของนายพีรพล คงแสง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา จากผลการดำเนินการกิจกรรมทำให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และก่อเกิดประโยชน์แก่ชุมชน นอกจากนี้ประชาชนในชุมชนยังได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาล การจัดการขยะที่ดี และการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 12► ... Read More »

หน่วยงานต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์ อวยพรปีใหม่ภาควิชาชีววิทยา

หน่วยงานต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์ อวยพรปีใหม่ภาควิชาชีววิทยา

ตั้งแต่วันที่ 4-6 มกราคม 2560 ผู้แทนจากภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาฟิสิกส์ และคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ได้มาอวยพรปีใหม่ 2560 แก่ภาควิชาชีววิทยา เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันในองค์กร และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ญาณวุฒิ อุทรักษ์ ภาพข่าว/ข่าว Read More »

ภาควิชาชีววิทยา อวยพรปีใหม่ 2560 หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา อวยพรปีใหม่ 2560 หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 25560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย อาจารย์ ดร. อิสระ ธานี เป็นผู้แทนภาควิชาฯ เดินทางไปอวยพรปีใหม่ แก่ผู้แทนภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี และสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์  เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันอันดีระหว่างหน่วยงาน  และเพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย ญาณวุฒิ อุทรักษ์ ภาพ/รายงาน   Read More »

กิจกรรมตุ้มโฮม ภาควิชาชีววิทยา 2559

กิจกรรมตุ้มโฮม ภาควิชาชีววิทยา 2559

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา คณผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตทั้งระดับ บัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบัญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหารเพล และทำพิธีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน เป็นการรับขวัญเป็นพี่น้อง ชีววิทยา จากนั้นร่วมรับประทานอาหาร แล้วร่วมบำเพ็ญประโยชน์ โดยทำความสำอาจอาคารเรียน และเก็บกวาดขยะในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12► Read More »

กิจกรรมวันไหว้ครู ภาควิชาชีววิทยา  ประจำปี 2559

กิจกรรมวันไหว้ครู ภาควิชาชีววิทยา ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2559 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และเป็นการรำลึกถึงพระคุณของคุณครู ที่ได้อบรมสั่งสอน และเป็นจรรโลงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป ในการนี้ คณาจารย์ และนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ได้เข้าร่วมกิจจกรรมครั้งนี้ โดยมี อ.ดร.  อิสระ ธานี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เป็นประธานและกล่าวให้โอวาสแก่นิสิตและคณาจารย์ เพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการดำเนินการการเรียนการสอน 123► Read More »

โครงการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559

โครงการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ของภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อชิ้แจงแนวปฏิบัติ และแนวทางในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ที่นิสิตควรทราบ และพึงปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ศึกษาภายใต้ครอบครัวเดียวกันที่ชื่อว่า ชีววิทยา มมส. มีนิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้งหลักสูตร ชีววิทยา และจุลชีววิทยา เข้าร่วมปฐมนิเทศ รวมทั้งคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ในภาควิชาชีววิทยา อาจารย์ ดร. อิสระ ธานี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการชี้แจงแนวปฏิบัติ แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ในภาควิชาฯ [Show slideshow]   Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates