Your server is running PHP version 5.3.3 but this plugin requires at least PHP 5.4. Please run an upgrade.

ข่าวกิจกรรม | Biology MSU Home Page
taksim escort sisli escort bodrum escort

ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาได้รับยกย่องให้เป็นอาจารย์ผู้สอนดีเด่น

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาได้รับยกย่องให้เป็นอาจารย์ผู้สอนดีเด่น

ภาควิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์  ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปดีเด่น ปีการศึกษา 2560 Read More »

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 3

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 3

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ ณ ห้องประชุมนวัตกรรมไหม กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 16.00-19.00 น. โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ โดยวิทยากรที่มีความชำนาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม อาจารย์คณะบัญชีและการจัดการ และคุณฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ในโครงการนี้ฯ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates