ข่าวกิจกรรม

3 หลักสูตร 2 ภาควิชากับ 1ภารกิจ เป้าหมายเดียวกัน ของคณะวิทยาศาสตร์ มมส. ร่วมบริการวิชาการมุ่งเป้าชุมชน อบต. นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

3 หลักสูตร 2 ภาควิชากับ 1ภารกิจ เป้าหมายเดียวกัน ของคณะวิทยาศาสตร์ มมส. ร่วมบริการวิชาการมุ่งเป้าชุมชน อบต. นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที 12 กรกฏาคม 2560 คณาจารย์ และนิสิต หลักสูตรชีววิทยา จุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา และหลักสูตรฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้นำชำชนทั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาภูโดยรองนายกฯ  และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าโพธิ์  ร่วมกับประชาชนในชุมชนกว่า 100 ชีวิต เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการของเสียปศุสัตว์ในชุมชน อบต. นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ณ. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ บ้านเลขที่ 10 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภิบาลชุมชน โดย อาจารย์ ดร. สุจิรา มณีรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา  และเรื่องเทคโนโลยีการผลิตแก๊ซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน โดย อาจารย์ปรีชา ศรีประภาคาร อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์  หลังจากทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งบ่อผลิตแก๊ซชีวภาพจากมูลสัตว์ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ประเภทฟาร์มสาธิต ของนายพีรพล คงแสง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา จากผลการดำเนินการกิจกรรมทำให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และก่อเกิดประโยชน์แก่ชุมชน นอกจากนี้ประชาชนในชุมชนยังได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาล การจัดการขยะที่ดี และการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 12► ... Read More »

หน่วยงานต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์ อวยพรปีใหม่ภาควิชาชีววิทยา

หน่วยงานต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์ อวยพรปีใหม่ภาควิชาชีววิทยา

ตั้งแต่วันที่ 4-6 มกราคม 2560 ผู้แทนจากภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาฟิสิกส์ และคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ได้มาอวยพรปีใหม่ 2560 แก่ภาควิชาชีววิทยา เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันในองค์กร และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ญาณวุฒิ อุทรักษ์ ภาพข่าว/ข่าว Read More »

ภาควิชาชีววิทยา อวยพรปีใหม่ 2560 หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา อวยพรปีใหม่ 2560 หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 25560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย อาจารย์ ดร. อิสระ ธานี เป็นผู้แทนภาควิชาฯ เดินทางไปอวยพรปีใหม่ แก่ผู้แทนภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี และสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์  เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันอันดีระหว่างหน่วยงาน  และเพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย ญาณวุฒิ อุทรักษ์ ภาพ/รายงาน   Read More »

กิจกรรมตุ้มโฮม ภาควิชาชีววิทยา 2559

กิจกรรมตุ้มโฮม ภาควิชาชีววิทยา 2559

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา คณผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตทั้งระดับ บัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบัญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหารเพล และทำพิธีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน เป็นการรับขวัญเป็นพี่น้อง ชีววิทยา จากนั้นร่วมรับประทานอาหาร แล้วร่วมบำเพ็ญประโยชน์ โดยทำความสำอาจอาคารเรียน และเก็บกวาดขยะในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12► Read More »

กิจกรรมวันไหว้ครู ภาควิชาชีววิทยา  ประจำปี 2559

กิจกรรมวันไหว้ครู ภาควิชาชีววิทยา ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2559 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และเป็นการรำลึกถึงพระคุณของคุณครู ที่ได้อบรมสั่งสอน และเป็นจรรโลงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป ในการนี้ คณาจารย์ และนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ได้เข้าร่วมกิจจกรรมครั้งนี้ โดยมี อ.ดร.  อิสระ ธานี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เป็นประธานและกล่าวให้โอวาสแก่นิสิตและคณาจารย์ เพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการดำเนินการการเรียนการสอน 123► Read More »

โครงการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559

โครงการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ของภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อชิ้แจงแนวปฏิบัติ และแนวทางในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ที่นิสิตควรทราบ และพึงปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ศึกษาภายใต้ครอบครัวเดียวกันที่ชื่อว่า ชีววิทยา มมส. มีนิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้งหลักสูตร ชีววิทยา และจุลชีววิทยา เข้าร่วมปฐมนิเทศ รวมทั้งคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ในภาควิชาชีววิทยา อาจารย์ ดร. อิสระ ธานี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการชี้แจงแนวปฏิบัติ แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ในภาควิชาฯ [Show slideshow]   Read More »

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องแมลงริ้นดำแห่งภูมิภาคเอเชีย       (The 1st Asian Simuliidae Symposium)

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องแมลงริ้นดำแห่งภูมิภาคเอเชีย (The 1st Asian Simuliidae Symposium)

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องแมลงริ้นดำแห่งภูมิภาคเอเชีย (The 1st Asian Simuliidae Symposium) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ประสานงานโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของแมลงริ้นดำ ในเขตภูมิภาคเอเชีย และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยในระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นเวทีให้ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักวิจัย ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยแมลงริ้นดำและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความหลาก หลายทางชีวภาพในประเทศไทยและต่างประเทศ งานประชุมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [Show slideshow] 123491011► แหล่งข่าว: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกงาน ปี 2559

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกงาน ปี 2559

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 อ.ดร. อิสระ ธานี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกงาน ปี 2559 ณ ห้องประชุม SC1-200 เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่จะออกรับการฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานภายนอกได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ ปรับตัว และเข้าใจมารยาท แนวทางการปฏิบัติตัวในหน่วยงานต่างๆ และความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นทที่ต้องใช้ในการฝึกประสบการณ์โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. สิริภัค สุรพร และ อาจารย์ ดร. เอกพจน์ ศรีฟ้า เป็นวิทยากร โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 3 นิสิตที่สนใจ และคณาจารย์ในภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมโครงการ Read More »

กิจกรรมโครงการผู้บริหารภาควิชาฯ และกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พบนิสิต

กิจกรรมโครงการผู้บริหารภาควิชาฯ และกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พบนิสิต

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 18:30-20:30 น.  ณ ห้อง  SC1-300 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจร่วมกันภายในองค์กร ทั้งระหว่างนิสิตกับอาจารย์ และระหว่างบุคคลากรกับบุคคลากร โดยภาควิชาได้จัดโครงการผู้บริหารภาควิชาชีววิทยาพบนิสิต โครงการกรรมการบริหารหลักสูตรพบนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการแนะแนวการทำวิจัยสำหรับนิสิต วท.บ. ชีววิทยา ชั้นปีที่ 2   ภายหลังจาก ดร. อิสระ ธานี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา และประธานหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา ได้กล่าวเปิดและแนะนำคณะกรรมการบริหารภาควิชา และกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ได้แถลงนโยบาย พร้อมตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะ ในด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการภาควิชาฯ หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตทั้ง  4 ชั้นปีโดย ผศ.ดร. สุมาลี ชูกำแพง   และกิจกรรแนะแนวทางทำวิจัยแก่นิสิต ชั้นปีที่ 2  โดย ผศ.ดร. สิริภัค สุระพร  การจัดโครงการครั้งนี้มีนิสิตในหลักสูตร วท.บ ชีววิทยา ... Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บริหารภาควิชาชีววิทยาพบนิสิต และโครงการกรรมการบริหารหลักสูตรและ อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตในหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บริหารภาควิชาชีววิทยาพบนิสิต และโครงการกรรมการบริหารหลักสูตรและ อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตในหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ขอเชิญนิสิต ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการผู้บริหารภาควิชาชีววิทยาพบนิสิต และโครงการกรรมการบริหารหลักสูตรและ อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตในหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โครงการแนะแนวการทำวิจัยสำหรับนิสิตในหลักสูตร วท.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มีนาคม 2559เวลา 18.30-20.30 ณ ห้อง SC1- 300 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 [Show slideshow] Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates