Author Archives: uttarukp

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตภาควิชาชีววิทยา ทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ภาควิชาชีววิทยา

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตภาควิชาชีววิทยา ทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ภาควิชาชีววิทยา

      ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิตภาควิชาชีววิทยา ทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้อง SC๑-๓๐๐ ตั้งแต่เวลา ๑๕:๓๐-๑๗:๓๐ น. โดยมีกำหนดการดังนี้ ๑๕:๓๐ – ๑๕:๔๕ น. ลงทะเบียน ๑๕:๔๕ – ๑๕:๕๐ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียน ๑๕:๕๐ – ๑๖:๐๐ น. นิสิตกล่าวค าบูชาครู ๑๖:๐๐ – ๑๖:๕๐ น. นิสิตถือพานและกรวยดอกไม้ไหว้ครู ๑๖:๕๐ – ๑๗:๐๐ น. ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท ๑๗:๐๐ – ๑๗:๒๐ น. มอบทุนการศึกษา ๑๗:๒๐ – ๑๗:๓๐ น. พี่พบน้อง ดาวโหลดกำหนดการ Read More »

ขอชื่นชมในผลงานการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของอาจารย์ศิษย์เก่า

ขอแสดงความชื่นชมในผลงานของอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาที่สร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์ โดยค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก และมีศิษย์เก่า ภาควิชาชีววิทยา มมส. ที่สร้างการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล ผู้ค้นพบและตั้งชื่อแก่แมลงริ้นดำ ชนิดใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ ผู้ค้นพบและตั้งชื่อหอยทากบอกชนิดใหม่ ดังรายละเอียด แหล่งข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ Read More »

อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (ซึ่งเป็นศิษย์เก่า) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลด้านงานวิจัยจากการประชุม HERP Congress III

   เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย แห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดการประชุมวิชาการการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 The Third Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS III) ขึ้น โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่งซึ่งอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ซึ่งเป็นศิษย์เก่าจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. อาจารย์ ดร. อุทุมพร ดีศรี ได้รับรางวัลวิจัยดีมากแบบบรรยาย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ ได้รับรางวัลวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ Read More »

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ประจำเดือน มกราคม 2558 จำนวน 2 ท่านได้แก่ 1. ผศ.ดร. พนิดา เล้าชาญวุฒิ (ภาควิชาชีววิทยา) 2. ผศ.ดร.ขวัญฤทัย วงศาพรม (ภาควิชาฟิสิกส์) แหล่งข่าว: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates