Author Archives: uttarukp

ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับ Miss Universe Thailand 2016 นางสาวชลิตา ส่วนเสน่ห์

ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับ Miss Universe Thailand 2016 นางสาวชลิตา ส่วนเสน่ห์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับ นางสาวชลิตา ส่วนเสน่ห์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับเลือกเป็น Miss Universe Thailand 2016 และเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวด -Miss Universe  2016 ต่อไป             Read More »

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูวดล โกมณเฑียร

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูวดล โกมณเฑียร

ภาควิชาชีววิวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความชื่นชมยินดี ในการรับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูวดล โกมณเฑียร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา Read More »

สัมมนาพิเศษ เรื่องการสังเคราะห์ยีน (Gene synthesis) การหาลำดับเบส (Sequencing) และเทคนิคด้านชีวโมเลกุลกับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยปัจจุบัน

เรียน คณาจารย์ และผู้สนใจทุกท่าน ด้วยภาควิชาชีววิทยาร่วมกับบริษัทกิบไทย จำกัด จะจัดสัมมนาพิเศษ เรื่องการสังเคราะห์ยีน (Gene synthesis) การหาลำดับเบส (Sequencing) และเทคนิคด้านชีวโมเลกุลกับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยปัจจุบัน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ. ห้องประชุมภาควิชาชีววิทยา ตึก SC1 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ประกาศ : รศ.ดร. อภิเดช แสงดี รายละเอียดการสัมมนาตามเอกสารแนบ : http://202.28.32.130/project/data/file_document/110312.pdf Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกงาน ปี 2559

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกงาน ปี 2559

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 อ.ดร. อิสระ ธานี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกงาน ปี 2559 ณ ห้องประชุม SC1-200 เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่จะออกรับการฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานภายนอกได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ ปรับตัว และเข้าใจมารยาท แนวทางการปฏิบัติตัวในหน่วยงานต่างๆ และความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นทที่ต้องใช้ในการฝึกประสบการณ์โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. สิริภัค สุรพร และ อาจารย์ ดร. เอกพจน์ ศรีฟ้า เป็นวิทยากร โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 3 นิสิตที่สนใจ และคณาจารย์ในภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมโครงการ Read More »

กิจกรรมโครงการผู้บริหารภาควิชาฯ และกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พบนิสิต

กิจกรรมโครงการผู้บริหารภาควิชาฯ และกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พบนิสิต

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 18:30-20:30 น.  ณ ห้อง  SC1-300 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจร่วมกันภายในองค์กร ทั้งระหว่างนิสิตกับอาจารย์ และระหว่างบุคคลากรกับบุคคลากร โดยภาควิชาได้จัดโครงการผู้บริหารภาควิชาชีววิทยาพบนิสิต โครงการกรรมการบริหารหลักสูตรพบนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการแนะแนวการทำวิจัยสำหรับนิสิต วท.บ. ชีววิทยา ชั้นปีที่ 2   ภายหลังจาก ดร. อิสระ ธานี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา และประธานหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา ได้กล่าวเปิดและแนะนำคณะกรรมการบริหารภาควิชา และกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ได้แถลงนโยบาย พร้อมตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะ ในด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการภาควิชาฯ หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตทั้ง  4 ชั้นปีโดย ผศ.ดร. สุมาลี ชูกำแพง   และกิจกรรแนะแนวทางทำวิจัยแก่นิสิต ชั้นปีที่ 2  โดย ผศ.ดร. สิริภัค สุระพร  การจัดโครงการครั้งนี้มีนิสิตในหลักสูตร วท.บ ชีววิทยา ... Read More »

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (The Fourth Higher Education Research Promotion Congress; HERP CONGRESS IV)

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (The Fourth Higher Education Research Promotion Congress; HERP CONGRESS IV)

                  เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บังอร กองอิ้ม อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (The Fourth Higher Education Research Promotion Congress; HERP CONGRESS IV) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมกว่า 70 แห่ง   แหล่งข่าว: คณะวิทยาศาสตร์ Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บริหารภาควิชาชีววิทยาพบนิสิต และโครงการกรรมการบริหารหลักสูตรและ อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตในหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บริหารภาควิชาชีววิทยาพบนิสิต และโครงการกรรมการบริหารหลักสูตรและ อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตในหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ขอเชิญนิสิต ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการผู้บริหารภาควิชาชีววิทยาพบนิสิต และโครงการกรรมการบริหารหลักสูตรและ อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตในหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โครงการแนะแนวการทำวิจัยสำหรับนิสิตในหลักสูตร วท.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มีนาคม 2559เวลา 18.30-20.30 ณ ห้อง SC1- 300 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 [Show slideshow] Read More »

รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บังอร กองอิ้ม และ อาจารย์ ดร. ปิยธิดา พิมพ์วิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา หนึ่งในทีมวิจัยเรื่อง ซิสเทมาติคส์และชีวภูมิศาสตร์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน (หอยทาก กิ้งกือ ตะขาบ และไส้เดือนดิน) ได้รับเลือกเป็นผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่ง สกว. ได้แบ่งผลงานวิจัยเด่นออกเป็นด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชนและพื้นที่ และด้านวิชาการ ทั้งนี้ผลงานวิจัยเด่นที่ได้รับในครั้งนี้จัดเป็นผลงานวิจัยเด่นด้านวิชาการ  แหล่งข่าว: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม               c       c Read More »

กิจกรรมไหว้ครู ภาควิชาชีววิทยา ประจำปี 58

กิจกรรมไหว้ครู ภาควิชาชีววิทยา ประจำปี 58

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ดร. ภูวดล โกมณเฑียร หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาสแก่นิสิต เนื่องในพิธีไหว้ครูภาควิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2558  ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้นิสิตได้รำลึก ถึงพระคุณของครู และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ แก่นิสิตและอาจารย์ ทั้งยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย มีนิสิตภาควิชาชีววิทยาทุกชั้นปี และคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างถ้วนหน้า   Read More »

นิสิตภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ รับประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

นิสิตภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ รับประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

           เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 นายเจตนิพิฐ ธรรมเกตุ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้มอบเกียรติบัตร โดย นายเจตนิพิฐ ธรรมเกตุ เป็นนิสิตผู้มีผลการเรียน เกรดเฉลี่ย 3.91 ทั้งนี้ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนิสิตดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องสืบไป แหล่งข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates