Author Archives: uttarukp

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมอบรมและปฏิบัติการการใช้เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมอบรมและปฏิบัติการการใช้เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ

ภาควิชาชีววิทยา ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมอบรมและปฏิบัติการการใช้เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ ในวันที่ 9 กันยายน 2559  ณ ห้อง SC1-200 ดังกำหนดการ   กำหนดการ โครงการ อบรมและปฏิบัติการการใช้เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ วันที่ 9 กันยายน 2559     เวลา 8.00-8.30 น.                 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ กล่าวรายงานการจัดโครงการและกล่าวเปิด เวลา 08.30-10.30 น.              อบรม หลักพื้นฐานของการทำแห้งแบบเยือกแข็ง โดย วิทยากรจากบริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด เวลา 10.30.- 11.00 น.            พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 11.00 -12.00 น.             ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ   รอบที่  1 เวลา 12.00 -13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00-14.00 น.              ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ รอบที่   ... Read More »

ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับนิสิตสาขาชีววิทยาผู้มีผลการเรียนระดับดีเด่น ประจำปี 2559

ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับนิสิตสาขาชีววิทยาผู้มีผลการเรียนระดับดีเด่น ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นายเจตพินิจ ธรรมเกตุ นิสิตสาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ได้เข้ารับมอบเกียรติบัติผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2559 ซึ่งได้รับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในพิธีไหว้ครู จาก ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับผู้ได้รับการเชิดชูเกียรดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย ภาพข่าว/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง/ ญาณวุฒิ อุทรักษ์ Read More »

กิจกรรมวันไหว้ครู ภาควิชาชีววิทยา  ประจำปี 2559

กิจกรรมวันไหว้ครู ภาควิชาชีววิทยา ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2559 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และเป็นการรำลึกถึงพระคุณของคุณครู ที่ได้อบรมสั่งสอน และเป็นจรรโลงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป ในการนี้ คณาจารย์ และนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ได้เข้าร่วมกิจจกรรมครั้งนี้ โดยมี อ.ดร.  อิสระ ธานี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เป็นประธานและกล่าวให้โอวาสแก่นิสิตและคณาจารย์ เพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการดำเนินการการเรียนการสอน 123► Read More »

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้พัฒนาโครงการ T-VER  จาก อบก.

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้พัฒนาโครงการ T-VER จาก อบก.

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามหาสารคาม ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับ อ.ดร. ญาณวุฒิ อุทรักษ์ และทีมงานวิจัยโครงการคาร์บอนเครดิต ภาคป่าไม้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้พัฒนาโครงการการกักเก็บและการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสวนผลไม้ กลุ่มเกษตกรบ้านโนนหัวช้าง จังหวัดสกลนคร จากองการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.     ภาพข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 Read More »

เรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิตที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

เรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิตที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

เรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิตที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดย :  Professor Emeritus Hitoshi IDA, Ph.D. School of Marine Biosciences, Kitasato University,  Tokyo, Japan   วันที่ 24 สิงหาคม 2559     เวลา 14:00-15:00 น ณ ห้อง SC1-312 เรื่อง Introduction to the deep water ecosystem : Sea floor communities of Myojin Sea Mount and Nikko Sea Mount   วันที่ 25 สิงหาคม 2559  เวลา 13:00-14:00 น ณ ห้อง SC1-212 เรื่อง: ... Read More »

ขอแสดงความชื่นชมยินดีนักวิจัยดีเด่นและหน่วยวิจัยดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความชื่นชมยินดีนักวิจัยดีเด่นและหน่วยวิจัยดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อ.ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ  ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 และหน่วยปฏิบัติการวิจัยอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการประยุกต์ ได้รับรางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปี 2559 [Show slideshow]   Read More »

โครงการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559

โครงการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ของภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อชิ้แจงแนวปฏิบัติ และแนวทางในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ที่นิสิตควรทราบ และพึงปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ศึกษาภายใต้ครอบครัวเดียวกันที่ชื่อว่า ชีววิทยา มมส. มีนิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้งหลักสูตร ชีววิทยา และจุลชีววิทยา เข้าร่วมปฐมนิเทศ รวมทั้งคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ในภาควิชาชีววิทยา อาจารย์ ดร. อิสระ ธานี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการชี้แจงแนวปฏิบัติ แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ในภาควิชาฯ [Show slideshow]   Read More »

ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต ภาควิชาชีววิทยา ร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาชีววิทยา 2559

ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต ภาควิชาชีววิทยา ร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาชีววิทยา 2559

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต ภาควิชาชีววิทยา ร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาชีววิทยา  2559 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง SC1-300 ตั้งแต่เวลา 14:30 น. เป็นต้นไป กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง SC1- 300 เวลา                                      กิจกรรม 14.30 -15.00 น.           ... Read More »

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องแมลงริ้นดำแห่งภูมิภาคเอเชีย       (The 1st Asian Simuliidae Symposium)

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องแมลงริ้นดำแห่งภูมิภาคเอเชีย (The 1st Asian Simuliidae Symposium)

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องแมลงริ้นดำแห่งภูมิภาคเอเชีย (The 1st Asian Simuliidae Symposium) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ประสานงานโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของแมลงริ้นดำ ในเขตภูมิภาคเอเชีย และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยในระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นเวทีให้ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักวิจัย ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยแมลงริ้นดำและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความหลาก หลายทางชีวภาพในประเทศไทยและต่างประเทศ งานประชุมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [Show slideshow] 123491011► แหล่งข่าว: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates