Author Archives: uttarukp

ประชาสัมพันธ์งาน 10th MSU Bio Research

ประชาสัมพันธ์งาน 10th MSU Bio Research

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในงานนำเสนอผลงานของนิสิตและคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา 10th MSU Bio Research  ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง SC1-200 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา Senior Project 2 ขอให้จัดส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 ก่อน 12.00 น. โดยสามารถส่งบทคัดย่อตามรูปแบบของเอกสารมายัง อ.ขนิษฐา สมตระกูล ที่อีเมลล์ :skhanitta@hotmail.com สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ส่งบทคัดย่อ ข้อกำหนดรูปแบบ และขนาดของโปสตร์ ตามลิงค์ข้างล่างนี้ Download แบบฟอร์ม   Read More »

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รศ. ดร. ไพโรจน์ ประมวล ในการได้รับรางวัล รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในงาน HERP CONGRES V

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รศ. ดร. ไพโรจน์ ประมวล ในการได้รับรางวัล รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในงาน HERP CONGRES V

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับ รองศาสตร์จารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นมาก ในงานโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่5 (HERP CONGRES V ) ณ จังหวัดอุดรธานี   Read More »

นักวิจัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ค้นพบ”หอยแก้วน้อยชนิดใหม่ของโลก”

นักวิจัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ค้นพบ”หอยแก้วน้อยชนิดใหม่ของโลก”

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ และอาจารย์ ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ดร. กิตติ ตันเมืองปัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ค้นพบหอยทากบกชนิดใหม่ของโลก การค้นพบในครั้งนี้เป็นงานวิจัยระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของ ดร. กิตติ ตันเมืองปัก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ และอาจารย์ ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Molluscan Researchในปี ค.ศ.2017″ “หอยทากบกชนิดใหม่นี้ คือ”หอยแก้วน้อย”มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Sesara triodon Tanmuangpak & Tumpeesuwan, 2017 เป็นหอยที่มีเปลือกขนาดเล็ก รูปร่างแบน แข็ง เรียบ และใส (ขนาดของเปลือกประมาณ6-12มิลลิเมตร) โดยบริเวณขอบปากเปลือกด้านในมีการสร้างติ่งยื่นออกมามีลักษณะคล้ายมีฟัน3ซี่ จึงเป็นที่มาของชื่อวิทยาศาสตร์ว่า”Sesara triodon” ซึ่ง“triodon” หมายถึงฟัน ... Read More »

หน่วยงานต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์ อวยพรปีใหม่ภาควิชาชีววิทยา

หน่วยงานต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์ อวยพรปีใหม่ภาควิชาชีววิทยา

ตั้งแต่วันที่ 4-6 มกราคม 2560 ผู้แทนจากภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาฟิสิกส์ และคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ได้มาอวยพรปีใหม่ 2560 แก่ภาควิชาชีววิทยา เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันในองค์กร และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ญาณวุฒิ อุทรักษ์ ภาพข่าว/ข่าว Read More »

ภาควิชาชีววิทยา อวยพรปีใหม่ 2560 หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา อวยพรปีใหม่ 2560 หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 25560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย อาจารย์ ดร. อิสระ ธานี เป็นผู้แทนภาควิชาฯ เดินทางไปอวยพรปีใหม่ แก่ผู้แทนภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี และสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์  เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันอันดีระหว่างหน่วยงาน  และเพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย ญาณวุฒิ อุทรักษ์ ภาพ/รายงาน   Read More »

กิจกรรมตุ้มโฮม ภาควิชาชีววิทยา 2559

กิจกรรมตุ้มโฮม ภาควิชาชีววิทยา 2559

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา คณผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตทั้งระดับ บัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบัญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหารเพล และทำพิธีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน เป็นการรับขวัญเป็นพี่น้อง ชีววิทยา จากนั้นร่วมรับประทานอาหาร แล้วร่วมบำเพ็ญประโยชน์ โดยทำความสำอาจอาคารเรียน และเก็บกวาดขยะในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12► Read More »

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ชีววิทยา ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี ที่ได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ชีววิทยา ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี ที่ได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ชีววิทยา ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี ที่ได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนากร มั่นจิตร นิสิตหลักสูตร ปร.ด.ชีววิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนากร มั่นจิตร นิสิตหลักสูตร ปร.ด.ชีววิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนากร มั่นจิตร นิสิตหลักสูตร ปร.ด.ชีววิทยา ที่ได้รับทุนวิจัย Newton Find TRF PhD Placement for Scholar Award 2016/17 เพื่อทำวิจัย ณ University College London (UCL) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลา 1 ปี Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates