Author Archives: uttarukp

ประชาสัมพันธ์โครงการ “การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียน  (PLAGIARISM)”

ประชาสัมพันธ์โครงการ “การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียน (PLAGIARISM)”

ด้วยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีการจัดโครงการ “การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียน  (PLAGIARISM)” เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคการเขียนภาษอังกฤษจากเจ้าของภาษา โดย Dr. Jolyon Dodgson  อาจารย์ชาวอังกฤษ ผู้เชียวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนด้านวิชาการ โดยจะจัด ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาชีววิทยา  SC1-303 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมเข้าร่วมได้ในวันเวลาดังกล่าว Read More »

นิสิตหลักสูตร วท.ม.และ ปร.ด. ชีววิทยา คว้ารางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ในงานมหากรรมการวิจัย มมส. ครั้งที่ 13

นิสิตหลักสูตร วท.ม.และ ปร.ด. ชีววิทยา คว้ารางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ในงานมหากรรมการวิจัย มมส. ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 งานมหกรรมวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 นายบดินทร์ มงคลสิน ดุษฏีบัณฑิต จากหลักสูตร ปร.ด. ชีววิทยา ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาเอก และ นางสาวเบญจวรรณ นาหก ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ในระดับปริญญาโท  ในการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2559 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับ ดุษฏีบัณฑิต และ มหาบัณฑิตทั้งสอง Read More »

โครงการอบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และการงานวิจัย

โครงการอบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และการงานวิจัย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม SC1-200 ภาควิชาชีววิทยาร่วมกับบริษัทเบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ที่ถูกต้องและปลอดภัย แก่นิสิต และบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ เพื่อใช้ ดูแลอุกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 12► ข่าว : ญาณวุฒิ อุทรักษ์ ภาพข่าว: ปิยนุช คะเณมา Read More »

โครงการแนะนำงานวิจัยแก่นิสิต ชั้นปีที่ 3

โครงการแนะนำงานวิจัยแก่นิสิต ชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 16:00 -17:00 น. ณ ห้องเรียนรวม SC1-300 หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการแนะนำ แนะแนว งานวิจัยคณาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา โดยมีนิสิตสาชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3  คณาจารย์ และกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการทำงานวิจัย ในวิชาโครงงานทางชีววิทยา และการให้ข้อมูลการทำสหกิจศึกษา โดยมี อ.ดร. อิสระ ธานี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา และประธานหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยาเป็นประธานกล่าวเปิด และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำสหกิจศึกษา ผศ.ดร. สิริภัค สุรพร เป็นวิทยากรแนะนำงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ข่าว: ญาณวุฒิ อุทรักษ์ ภาพข่าว: ญาณวุฒิ อุทรักษ์ Read More »

พิธีไหว้ครู 2560 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีไหว้ครู 2560 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 15:00-16:00 น.  นิสิต และคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง SC1-300 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ นอบน้อม และความกตัญญู กตเวทิตา ต่อครู และเตรียมตัวรับการสั่งสอนจากครู อาจารย์  โดย อ.ดร. อิสระ ธานี เป็นประธานเปิด กล่าวให้โอวาท แก่นิสิต และ คณาจารย์  ในการนี้ได้ทำพิธีเจิมหนังสือเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิต และครูอาจารย์ 12► ข่าว: ญาณวุฒิ อุทรักษ์ ภาพข่าว :  พยุงศักดิ Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อเกี่ยวกับสมุนไพรและพฤษเคมี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อเกี่ยวกับสมุนไพรและพฤษเคมี

ภาควิชาชีววิทยาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อเกี่ยวกับสมุนไพรและพฤษเคมี Ethnopharmacology and drug development traditional medicine in the middle of omics revolution’ โดย Prof. Dr. Michael Heinrich จาก School of Pharmacy, University College London  ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30-12:30 น.  ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ในงาน มีการนำเสนอผลงานวิจัย โดย  Dr. Jolyon Dodgson และนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีววิทยา จำนวน 3 เรื่อง  ช่วงเวลา 11:40-12:30 น. จัดเวทีสัมมนากลุ่มย่อย ร่วมกับ  Prof. Dr. Michael Heinrich และกลุ่มนักวิจัยด้านสมุนไพร **** ... Read More »

หน่วยปฏิบัติการวิจัยอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการประยุกต์ในโอกาสได้รับรางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

หน่วยปฏิบัติการวิจัยอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการประยุกต์ในโอกาสได้รับรางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการประยุกต์ในโอกาสได้รับรางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์  ประจำปี 2560 ในงานสัปดาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560  ในการนี้ ผศ.ดร. ปิยะพร แสนสุข เป็นผู้แทนหน่วยฯรับรางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาชีววิทยา ขอขอบคุณบุคลากรและสมาชิกหน่วยวิจัย ที่ทุ่มเทแรงกาย และสติปัญญา เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน อย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลในครังนี้ Read More »

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความอาลัยในการถึงแก่อนิจกรรมของ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สุขศรีงาม

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความอาลัยในการถึงแก่อนิจกรรมของ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สุขศรีงาม

คณาจารย์ บุคลากร  และศิษย์เก่า ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความอาลัยในการถึงแก่อนิจกรรมของ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สุขศรีงาม  อาจารย์เกษียรอายุราชการประจำภาควิชาชีววิทยา ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 24 กรฏาคม พ.ศ. 2560 โดยมีพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ณ วัดปัจฉิมทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 19:00 น. กำหนดการพระราชทานเพลิง ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 Read More »

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ภาควิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2560  รุ่น มฤคมาศ 11

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ภาควิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2560 รุ่น มฤคมาศ 11

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับภาควิชา รุ่นมฤคมาศ 11 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชา และแนะนำกฏระเบียบ ข้อปฏิบัติ รวมถึงแนวทางในการปรับตัวในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ รองหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ กล่าวต้นรับและกล่าวเปิดโครงการ มีนิสิตชั้นปีที่ 1 ของภาควิชาชีววิทยา ทั้งหลักสูตรชีววิทยา และหลักสูตรจุลชีววิทยา นิสิตชั้นปี่อื่นๆ และคณาจารย์ ภาควิชาชีววิทยาเข้าร่วมโครงการ Read More »

3 หลักสูตร 2 ภาควิชากับ 1ภารกิจ เป้าหมายเดียวกัน ของคณะวิทยาศาสตร์ มมส. ร่วมบริการวิชาการมุ่งเป้าชุมชน อบต. นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

3 หลักสูตร 2 ภาควิชากับ 1ภารกิจ เป้าหมายเดียวกัน ของคณะวิทยาศาสตร์ มมส. ร่วมบริการวิชาการมุ่งเป้าชุมชน อบต. นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที 12 กรกฏาคม 2560 คณาจารย์ และนิสิต หลักสูตรชีววิทยา จุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา และหลักสูตรฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้นำชำชนทั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาภูโดยรองนายกฯ  และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าโพธิ์  ร่วมกับประชาชนในชุมชนกว่า 100 ชีวิต เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการของเสียปศุสัตว์ในชุมชน อบต. นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ณ. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ บ้านเลขที่ 10 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภิบาลชุมชน โดย อาจารย์ ดร. สุจิรา มณีรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา  และเรื่องเทคโนโลยีการผลิตแก๊ซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน โดย อาจารย์ปรีชา ศรีประภาคาร อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์  หลังจากทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งบ่อผลิตแก๊ซชีวภาพจากมูลสัตว์ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ประเภทฟาร์มสาธิต ของนายพีรพล คงแสง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา จากผลการดำเนินการกิจกรรมทำให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และก่อเกิดประโยชน์แก่ชุมชน นอกจากนี้ประชาชนในชุมชนยังได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาล การจัดการขยะที่ดี และการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 12► ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates